Ár nAthair

Ár nAthair,

atá ar neamh,
go naomhaítear d'ainm.
Go dtaga do ríocht. 
Go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu 
agus maith dúinn ar bhfiacha mar a mhaithimidne dár bhfeichiúna féin;
agus ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc. Amen.

© Cumann na Sagart 2012