Léachtaí an Aifrinn, Sollúntas Chorp Chríóst, 29 Bealtaine 2016

Sollúntás Chorp Chríost

AN CHÉAD LÉACHT:      Geineasas 14:18-20
Thug sé arán agus fíon amach.

Thug Meilcizidic rí Sheáléim arán agus fíon amach; ba shagart le Dia
ró-ard é. Chuir sé a bheannacht air á rá:

“Bíodh beannacht ar Abrám ó Dhia ró-ard,
cruthaitheoir neimhe agus talún.
Moladh le Dia ró-ard
mar gur chuir sé do naimhde faoi do smacht.”

Agus thug Abrám deachú den uile ní dó.

SALM LE FREAGRA.       Sm 109
Freagra :                             Is sagart thú go brách
de réir ord Melcisedec.

I. Dúirt an Tiarna le mo Mháistir:
‘Bí i do shuí ar mo dheis
go gcuire me do naimhde faoi do chosa.’                         
Freagra

2. Sínfidh an Tiarna ríshlat do chumhachta
as Síón amach:
bí ag rialú i measc do naimhde.                                       
Freagra

3. Is leatsa an ceannas ó lá do bhreithe
ar na sléibhte naofa:
amhail drúcht roimh réalta na maidine ghin mé thú. 
Freagra

4. Mhionnaigh an Tiarna, ní bheidh aithreachas air:
is sagart thú go brách
de réir ord Melcisedec.                                                   
Freagra

AN DARA LÉACHT:         1 Coirintigh 11:23-26
Gach uair a itheann sibh an t-arán seo agus a ólann sibh an cupa, bíonn sibh ag fógairt bhás an Tiarna nó go dtiocfaidh sé.

A bhráithre, is é fios a fuair mé féin ón Tiarna agus a thug mé daoibhse: mar atá, an oíche a bhí an Tiarna Íosa le tabhairt ar láimh, thóg sé arán agus, ar altú dó, bhris agus dúirt: “Is é seo mo chorp atá le tabhairt suas ar bhur son; déanaigí é seo mar chuimhne orm.” Mar an gcéanna tar éis na proinne thóg sé an cupa ag rá: “Is é an cupa seo an nuachonradh i mo chuid fola. Déanaigí é seo mar chuimhne orm a mhinice a ólfaidh sibh é.” A mhinice, más ea, a itheann sibh an t-arán seo agus a ólann sibh an cupa, bíonn sibh ag fógairt bhás an Tiarna nó go dtiocfaidh sé.

Alleluia                                 Eo 6:51-52
Alleluia, Alleluia!
Is mise an t-arán beo a tháinig anuas ó neamh
a deir an Tiarna.
Má itheann duine an t-arán seo mairfidh sé go deo.
Alleluia!

AN SOISCÉAL:              Lúcás 9:11-17
D’ith siad uile agus bhí siad sách.

San am sin  chuir Íosa fáilte roimh na sluaite agus bhí ag caint leo faoi ríocht Dé, agus ag leigheas na ndaoine a bhí i ngá a leigheasta. Bhí an lá ag druidim siar, áfach, agus tháinig an dáréag chuige agus dúirt leis: “Scaoil uait an slua, go dtéidís isteach sna bailte agus sna feirmeacha mórthimpeall agus lóistín agus lón bia a fháil, óir is áit uaigneach é seo ina bhfuilimid.” Ach dúirt sé leo: “Tugaigí sibhse rud le hithe dóibh.” Dúirt siad: “Níl againn ach cúig builíní agus dhá iasc, ach mura dtéimid féin ag ceannach bia don chomhthionól seo uile” – óir bhí timpeall cúig mhíle fear ann. Dúirt sé lena dheisceabail: “Cuirigí ina luí fúthu ina mbuíonta iad, timpeall caoga sa bhuíon.” Rinne siad amhlaidh: iad uile a chur ina luí fúthu. Thóg sé na cúig builíní agus an dá iasc, agus, ar dhearcadh suas chun na bhflaitheas dó, bheannaigh iad agus bhris agus thug do na deisceabail iad le cur os comhair an tslua. D’ith siad uile agus bhí siad sách, agus tógadh suas an fuílleach: dhá chiseán déag de bhruscar.

© Cumann na Sagart 2012