Léachtaí an Aifrinn, 14 Lúnasa 2016 | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

AN CHÉAD LÉACHT:  Irimia 38:4-6. 8-10
Rug tú mé i m’fhear achrannach don tír ar fad

Labhair na ceannairí seo leis an rí: “Cuirtear an fear seo chun báis; gan amhras lagaíonn sé lámha fuíoll lucht cosanta na cathrach, agus lámha an phobail uile freisin, ag labhairt leo ar an gcaoi seo. Ní hé leas an phobail seo a iarrann mo dhuine, ach a n-aimhleas.” “Tá sé in bhur lámha, mar is eol daoibh,” a dúirt an rí Zidicíá, “óir ní fhéadann an rí aon rud a dhéanamh in bhur n-aghaidh.” Thóg siad Irimia mar sin agus theilg i dtobar an Phrionsa Mailciá é, a bhí i gCúirt an Gharda, á ligean síos le rópaí. Ní raibh uisce ar bith sa tobar, ach amháin láib, agus chuaigh Irimia faoi sa láib.

Chuaigh Eibid Meilic amach as an bpálás agus labhair leis an rí: “A thiarna, a rí,” ar sé, “rinne na fir seo olc agus a leithéid de bhail a chur ar an bhfáidh Irimia; theilg siad sa tobar é, áit a bhfaighidh sé bás (den ghorta mar nach bhfuil aon arán fágtha sa chathair).” Ansin d’ordaigh an rí do Eibid Meilic an tAetóipeach: “Beir leat as seo triúr fear agus tarraing aníos Irimia fáidh as an tobar sula bhfaighe sé bás.”

SALM LE FREAGRA.: Sm 39
Freagra :                          Tar i gcabhair orm, a Thiarna.

1. Bhí dóchas agam, Bhí dóchas agam sa Tiarna,
agus chlaon sé a chluas chugam
agus d’éist le m’éamh.                                            
Freagra

2. Tharraing sé mé as díog na díthe,
as láib an tsalachair.
Chuir mo chosa ina seasamh ar charraig
agus dhaingnigh mo choiscéimeanna.               
Freagra

3. Chuir sé amhrán nua i mo bhéal,
duan dár nDia.
Feicfidh mórán is beidh eagla orthu,
beidh a ndóchas sa Tiarna.                                   
Freagra

4. Maidir liomsa, cé gur dealbh dearóil mé,
tuigeann an Tiarna dom.
Is tú mo tharrthálaí is mo chúnamh:
ná déan moill, a Dhia!                                            
Freagra

AN DARA LÉACHT:     Eabhraig 12:1-4
Rithimis go buanseasmhach an rás atá leagtha amach dúinn.

A bhráithre, ar an ábhar sin, ós rud é go bhfuil slua chomh mór sin d’fhinnéithe thart timpeall orainn mar scamall, caithimis uainn gach ualach mar aon leis an bpeaca sin a ghreamaíonn dínn agus rithimis go buanseasmhach an rás atá leagtha amach dúinn. Bímis ag féachaint romhainn amach ar Íosa, ar cheannródaí ár gcreidimh, a thabharfaidhchun foirfeachta é. Ar son an aoibhnis a bhí leagtha amach dó d’fhulaing sé céasadh na croise mar rinne sé neamhní den mhasla sin, agus tá sé ina shuí anois ar an taobh deas de ríchathaoir Dé. Déanaigí machnamh, mar sin, ar an té a chuir suas leis na peacaigh a bhí ag cur chomh mór sin ina aghaidh ionas nach dtiocfaidh tuirse ná lagmhisneach oraibhse choíche. Ag troid in aghaidh an pheaca daoibh ní raibh oraibh seasamh go doirteadh fola fós.

Alleluia Véarsa              Gníomh 16: 14        

Alleluia, alleluia!
Oscail ár gcroí,A Thiarna,
Cun aird a thabhairt ar bhraithra do Mhic
Alleluia!
 

AN SOISCÉAL:               Lúcás 12: 49-53
Ní chun síocháin a thabhairt a tháinig mé ach easaontas.

San am sin dúirt Íosa lena dheisceabail
“Chun tine a chaitheamh ar an talamh a tháinig mé, agus nach mór is áil liom go mbeadh sí ar lasadh cheana féin! Tá baisteadh lena gcaithfear mé a bhaisteadh, agus cad é mar chúngrach atá orm nó go mbeidh sé curtha i gcrích!

An é is dóigh libh gur chun síocháin a thabhairt ar an talamh a tháinig mé? Ní hea, deirim libh, ach easaontas.
Óir, as seo amach, beidh cúigear in aon teaghlach in easaontas le chéile,
triúr le beirt agus beirt le triúr; athair le mac agus mac le hathair, máthair le hiníon agus iníon le máthair; máthair chéile le bean a mic, agus bean mhic le máthair a céile.”

© Cumann na Sagart 2017