Léachtaí an Aifrinn, 26 Meitheamh 2016 | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

AN CHÉAD LÉACHT:    1Ríthe 19:16. 19-21
D’éirigh Elisea agus lean sé Éilias.

Dúirt an Tiarna le hÉilias: Imigh leat anois agus déan Eilíseá mac Sheáfát ó Ábael Machólá a ungadh ina fháidh le teacht i do dhiaidh.

D’imigh sé ón áit sin agus tháinig ar Eilíseá mac Sheáfát agus é ag treabhadh; bhí dhá dhamh déag sa chuingir aige agus é féin leis an dara ceann déag. Chuaigh Éilias thart i ndeas dó agus chaith a chlóca anuas air. D’fhág sé an chuingir agus rith sé ar thóir Éilias. “Lig dom m’athair agus mo mháthair a phógadh,” ar sé; “agus ansin leanfaidh mé thú.” D’fhreagair Éilias: “Gabh ar ais; óir an ndearna mé rud ar bith duit?” ThiontaighEilíseá i leataobh óna lorg, ghlac sé an chuingir agus mharaigh iad, agus leis na cuingeacha mar ábhar tine, bhruith sé feoil na ndamh; ansin thug sé do na fir í agus d’itheadar. D’éirigh sé ansin agus lean Éilias agus bhí ina shearbhónta

SALM LE FREAGRA.           Sm 15 Freagra :                                  Is tusa, a Thiarna, mo chuid de réir oidhreachta.

1. Caomhnaigh mé, a Thiarna, is ortsa a thriallaim.
Deirim leis an Tiarna: ‘Is tú mo Dhia.’
Is é an Tiarna is rogha liom: mo chuid de réir oidhreachta,
agus cuid mo chailíse; is ort atá mo sheasamh!        
  Freagra

2. Beannaím an Tiarna as ucht comhairle a thabhairt dom,
agus teagasc a thabhai rt do mo chroí san oíche.
Coimeádaim an Tiarna de shíor os mo choinne:
agus é ar mo dheasláimh ní chorrófar mé choíche       
Freagra

3. Tá gairdeas ar mo chroí agus áthas ar m’anam,
agus mairfidh mo cholainn faoi shuaimhneas freisin.
Óir ní fhágfaidh tú m’anam i measc na marbh,
ná ní ligfidh tú do do mhuirneach truailliú a fheiceáil.   
Freagraa

4. Taispeánfaidh tú slí na beatha dom,
agus iomlán lúcháire i d’fhianaise,
agus aoibhneas ar do dheasláimh go brách.                   
Freagra

AN DARA LÉACHt: Galataigh 5:1. 13-18
Is chun saoirse a bhheith agaibh a glaodh oraibh. 

D’fhonn is go mbeimis saor is ea a d’fhuascail Críost sinn. Seasaigí go daingean dá bhrí sin agus ná cuirtear sibh faoi chuing na daoirse athuair. Is chun saoirse a bheith agaibh a glaodh oraibh, a bhráithre.

Ach ná bíodh an tsaoirse sin ina leithscéal agaibh chun na collaíochta; ní hea, ach bígí ag déanamh seirbhíse dá chéile le teann grá. Mar is féidir an dlí ar fad a chur in aon abairt amháin: “Gráigh do chomharsa mar thú féin.” Ach má leanann sibh ag ithe agus ag gearradh a chéile, bígí aireach, ar eagla go millfeadh sibh a chéile ar fad.

Is é a mheasaim a rá: mairigí faoi luí an Spioraid, agus níl aon bhaol go ngéillfidh sibh d’ainmhianta na colainne. Tá mianta na colainne bunoscionn le mianta an Spioraid agus tá mianta an Spioraid bunoscionn le mianta na colainne. Téann siad glan in éadan a chéile agus sin é an fáth nach ndéanann sibhse na nithe is áil libh a dhéanamh. Más é an Spiorad atá do bhur stiúradh níl sibh faoi smacht ag an dlí.

Alleluia Véarsa                          A Sam 3:9; Jn 6:68 Alleluia, alleluia!
Labhair, a Thiarna, tá do sheirbhíseach ag éisteacht.
Is agatsa atá briathra na beatha síoraí

Alleluia!                                    

AN SOISCÉAL:                             Lúcás 9:51-62
Bhuail sé roimhe go dána ag déanamh ar Iarúsailéim. Leanfaidh mé thú cibé áit a rachaidh tú.

Ansin, nuair a bhí an t-am ag teacht go dtógfaí as an saol é, bhuail sé roimhe go dána ag déanamh ar Iarúsailéim, agus chuir sé teachtairí roimhe amach. Sa tslí dóibh sin, chuaigh siad isteach i mbaile Samárach ag ullmhú dó. Ach ní ghlacfaí san áit sin é de
bhrí gur ar Iarúsailéim a bhí a thriall. Ar a fheiceáil sin do na deisceabail, Séamas agus Eoin, dúirt siad: “A Thiarna, arbh áil leat go n-ordóimis tine a theacht anuas ó neamh agus iad a scriosadh?” Ach d’iompaigh sé chucu agus thug casaoid dóibh. Agus d’imigh siad go dtí baile nárbh é.

Agus ag gluaiseacht dóibh, dúirt duine éigin sa tslí leis: “Leanfaidh mé thú cibé áit a rachaidh tú.” Dúirt Íosa leis: “Tá prochóga ag na sionnaigh agus neadacha ag éanlaith an aeir, ach níl ag Mac an Duine áit ar a leagfadh sé a cheann.”

Dúirt sé le duine eile: “Lean mise.” Ach dúirt seisean: “A Thiarna, bíodh cead agam dul ar dtús agus m’athair a adhlacadh.” Dúirt sé leis: “Lig do na mairbh a mairbh a adhlacadh, ach imigh tusa agus
craobhscaoil ríocht Dé.”

Dúirt duine eile fós: “Leanfaidh mé thú, a Thiarna, ach bíodh cead agam ar dtús slán a fhágáil ag muintir mo thí.” Ach dúirt Íosa leis: “Aon duine a bhuaileann a lámh ar an gcéachta agus a fhéachann siar ina dhiaidh, níl sé oiriúnach do ríocht Dé.

© Cumann na Sagart 2017