Léachtaí an Aifrinn, 6 Samhain 2016 | Baile | Cumann na Sagart

An Chéad Léacht         2 Macabéach:1 -2. 9-14
Tógfaidh Rí an Domhain chun na beatha síoraí sinn.

Tharla gur gabhadh seachtar deartháireacha mar aon lena máthair. Rinne an rí iarracht a chur d’iallach orthu muiceoil a bhlaiseadh, rud atá coiscthe sa dlí. Céasadh le fuipeanna agus le sciúirsí iad. Labhair duine acu thar ceann na ndaoine eile agus is é a dúirt sé: “Cad atá tú ag iarraidh a fháil amach uainn? Is fearr linn an bás ná dlíthe ár sinsear a bhriseadh.”

 Nuair a bhi sé ar an dé deiridh, scairt an dara deartháir amach: ‘A dhiabhail bhrúidiúil, tig leat an bheatha seo a bhaint dinn, ach tógfaidh Rí an Domhain chun na beatha síioraí sinn, óir is ar son a dhlithe atáimid dár gcur chun báis.’

I ndiaidh an duine sin chuaigh siad go sultmhar i mbun an triú deartháir. Nuair a iarradh air a theanga a chur amach, chuir sé amach láithreach í agus shin sé a lámha amach go dána á rá go huasal: ‘Dia a thug na géaga seo dom; ar son a dhlí táim sásta iad a chaiiliúint; tá dóchas agam go bhfaighidh mé ar ais uaidh athuair iad.’ Bhain misneach an fhir óig agus a neamhshuim sa phionós stangadh as an ri agus a lucht freastail.

Nuair a bhi sé sin marbh, thug siad an céasadh brüidiúil céanna don cheathrú deartháir. Nuair a bhi an bás ag teannadh leis, ghlaoigh sé os ard: ‘Is é an rogha a rinneamar an rogha is fearr, go maródh daoine sinn agus sinn ag brath ar ghealltanas Dé go dtabharfaidh seisean aiséiri dúinn, ach nil aon aiséirí ná beatha ná i ndán daoibhse.’

Salm Le Freagra.        Sm 16
Freagra :                        Ag dúiseacht dom beidh mé sásta le radharc do ghnúise, a Thiarna.

I. Éist, a Thiarna,le cúis chóir,
tabhair aire do mo ghlór.
Tabhair cluas do m’urnaí
a thagann as beola gan mheabhail.                          
Freagra

2. Ghreamaigh mo choiscéimeanna go daingean de do shlite.
Ní dheachaigh mo chosa ar fán ná ar fuaidreamh.
Gairim ort toisc go gcloiseann tú mé, a Dhia;
claon chugam do chluas is éist le mo briathra.      
Freagra

3. Folaigh mé faoi scath do sciathán.
Feicfidh mise, áfach, d’aghaidh i bhfíréantacht,
agus ag dúiseacht dom beidh mé sásta
le radharc do ghnúise.                                                
Freagra

An Dara Léacht:           2 Teasalónaigh 2:16 – 3:5
Go dtreisI an Tiarna libh i ngach gnlomh agus briathar dáeabhas.

A bhráithre, Íosa Críost féin ár dTiarna agus Dia ár nAthair, a thug grá dúinn agus a bhronn orainn in aisce sólás síoraí agus dóchas daingean, go gcuire siad sólás croí oraibh agus go dtreisí siad libh i ngach gníomh agus briathar fónta. Mar fhocal scoir, a bhráithre, bígí ag guí orainne, le súil go leathfadh scéala an Tiarna go luath agus go mbeadh meas air faoi mar tharla agaibh féin. Agus bígí ag guí chomh maith go saorfar sinne ó dhrochdhaoine mallaithe, mar ní hé gach duine a bhfuil an creideamh acu. Ach tá an Tiarna dílis agus treiseoidh sé libh agus cosnóidh sé ar an olc sibh. Táimid cinnte de sa Tiarna go bhfuil sibh ag déanamh rud orainn cheana agus go leanfaidh sibh á dhéanamh. Go stiúra an Tiarna bhur gcroí ar ghrá Dé agus ar sheasmhacht Chríost.

Alleluia Véarsa           Lc  21: 36 
Alleluia, alleluia! Bígí gach uile thráth do bhur bhfaire féin agus ag guí chun go mbeadh sibh ag seasamh díreach os comhair Mhac an Duine.” Alleluia!   

An Soiscéal                    N. Lúcás 20: 27-38
Ní hé  Dia na marbh é, ach na mbeo.

San am sin tháinig chuige ansin cuid de na Sadúcaigh – iad seo a shéanann aiséirí a bheith ann – agus chuir siad ceist air: “A Mháistir,” ar siad, “seo mar a d’ordaigh Maois dúinn sa scríbhinn: ‘Má bhíonn ag duine deartháir pósta a gheobhadh bás gan chlann, é féin a ghabháil na baintrí chun gin sleachta a thógáil dá dheartháir.’ Sea: bhí seachtar dearthár ann: phós an chéad duine agus fuair bás gan chlann. An dara duine ansin,

agus an tríú duine, ghabh siad an bhaintreach, agus an seachtar ar fad mar an gcéanna; níor fhág siad sliocht agus fuair bás. Sa deireadh, fuair an bhean féin bás. San aiséirí, más ea, cé acu a mbeidh an bhean ina bean chéile aige? Óir bhí sí ina bean chéile ag an seachtar.” Dúirt Íosa leo: “Gabhann clann an tsaoil seo fear céile nó bean chéile, ach iad seo a mheasfar gur fiú iad an saol úd eile a shroicheadh agus an aiséirí ó mhairbh, ní ghabhann siad fear céile ná bean chéile; óir ní fhéadann siad bás a fháil níos mó, mar is geall le haingil iad; agus is clann iad do Dhia ós clann iad don aiséirí. Ach thug Maois féin le tuiscint na mairbh a éirí, sa dréacht úd faoin tor, mar a dtugann ar an Tiarna, Dia Abrahám agus Dia Íosác agus Dia Iacóib.

Ní hé Dia na marbh é, ach na mbeo; óir is dó is beo cách.”


Soiscéal   (Gearr )               N. Lúcás 20: 27, 34-38
Ní hé  Dia na marbh é, ach na mbeo.

San am sin tháinig chuige ansin cuid de na Sadúcaigh – iad seo a shéanann aiséirí a bheith ann – agus chuir siad ceist air: 

 Dúirt Íosa leo: “Gabhann clann an tsaoil seo fear céile nó bean chéile, ach iad seo a mheasfar gur fiú iad an saol úd eile a shroicheadh agus an aiséirí ó mhairbh, ní ghabhann siad fear céile ná bean chéile; óir ní fhéadann siad bás a fháil níos mó, mar is geall le haingil iad; agus is clann iad do Dhia ós clann iad don aiséirí. Ach thug Maois féin le tuiscint na mairbh a éirí, sa dréacht úd faoin tor, mar a dtugann ar an Tiarna, Dia Abrahám agus Dia Íosác agus Dia Iacóib.

Ní hé Dia na marbh é, ach na mbeo; óir is dó is beo cách.”

© Cumann na Sagart 2017