Léachtaí an Aifrinn, 19 Iúil 2015 | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

AN CHÉAD LÉACHT          Irimia 23:1-6
Cruinneoidh mé féin fuüleach ma thréada agus cuirfidh mé aoirí gcionn a bheathóidh iad.

“Is mairg do na haoirí a ligeann do chaoirigh m’innilte imeacht ar aimhleas agus ar fán – an Tiarna a labhraíonn. Dá bhrí sin, is é seo a deir an Tiarna, Dia Iosrael, I dtaobh na n-aoirí a bheathaíonn mo phobal: Lig sibh scaipeadh agus seachrán a theacht ar mo thréad agus níor thug aon aire dóibh. Féach, agróidh mise oraibhse olc bhur ngníomhartha – an Tiarna a labhraíonn. Ach cruinneoidh mé féin fuílleach mo thréada as gach uile thír inar dhíbir mé iad, agus tabharfaidh mé ar ais iad chun a dtalamh féaraigh: beidh siad síolmhar agus méadófar iad. Cuirfidh mé aoirí os a gcionn a bheathóidh iad; ní bheidh eagla orthu níos mó, ná uamhan; ní bheidh easnamh ar bith orthu – an Tiarna a labhraíonn.;

‘Feach, tá na laethanta ag teacht – an Tiarna a labhraíonn –
agus ardóidh mé do Dháiví beangán fíréanta;
rialóidh sé ina rí go críonna,
agus déanfaidh sé breithiúnas agus ceart sa talamh.
Ina laethanta siúd sábhálfar Iúdá agus cónóidh Iosrael faoi dhóchas.
Is é seo an t-ainm a bhéarfar air: An Tiarna ár bhfíréantacht.’

SALM LE FREAGRA.         Sm 22                             Is é an Tiarna m’aoire,
ní bheidh aon ní de dhíth orm.

I. Is é an Tiarna m’aoire,
ní bheidh aon ní de dhíth orm.
Cuireann sé i mo luí mé
i móinéar féaruaithne.
Seolann sé ar imeall an uisce mé,
mar a bhfaighim suaimhneas.          Freagra

2. Seolann sé mé ar rianta díreacha
mar gheall ar a ainm.
Fiú dá siúlfainn i ngleann an dorchadais,
níor bhaol liom an t-olc
agus tú faram le do shlat is do bhachall
chun sólás a thabhairt dom.              Freagra

3. Cóiríonn tú bord chun béile dom
i bhfianaise mo naimhde;
Ungann tú mo cheann le hola;
tá mo chupán ag cur thar maoil.       Freagra

4. Leanfaidh cineáltas is fabhar mé
gach uile lá de mo shaol.
I dteach an Tiarna a mhairfidh mé
go brách na breithe.                             Freagra

AN DARA LÉACHT                 hEifísigh 2:13-18
Is eisean ár gceann réitigh: is é a rinne aon bhuíonon amháin den dá phobal.

A bhráithre, tá sibh i gCríost Íosa; sibhse a bhí tráth I bhfad i gcéin, tá sibh tagtha i ngaire de bharr fhuil Chríost. Mar is eisean ár síocháin; is é a rinne aon bhuíon amháin den dá phobal nuair a leag sé ar lár an balla deighilte, an naimhdeas ina cholainn, agus chuir ar ceal an dlí agus a chuid aitheanta agus forálacha d’fhonn aon duine nua amháin a dhéanamh den bheirt ann féin trí shíocháin a dhéanamh eatarthu, agus an dá bhuíon a thabhairt chun athmhuintearais le Dia in aon chorp amháin leis an gcrois ar ar chuir sé an naimhdeas chun báis. Tháinig sé ag fógairt dea-scéal na síochána daoibhse a bhí i bhfad uaidh agus dóibh sin a bhí ina chóngar; mar is tríd atá teacht againn araon ar an Athair faoi luí an aon Spioraid.

Alleluia Véarsa              Eo 10: 27

Alleluia, alleluia!
Éisteann mo chaoirigh le mo ghlór,a deir the Tiarna
agus aithním iad, agus leanann siad mé.
Alleluia!

AN SOISCÉAL                      Marcas 6:30-34
Bhí siad mar a bheadh caoirigh gan aoire.

S

an am sin tháinig na haspail le chéile timpeall ar Íosa agus d’inis siad dó a raibh déanta acu agus a raibh de theagasc tugtha acu. Dúirt sé leo: “Tagaigí sibhse go dtí áit uaigneach ar leithligh agus glacaigí bhur suaimhneas tamall” – óir bhí mórán daoine ag teacht agus ag imeacht agus ní raibh am chun bia féin acu. D’imigh siad leo i mbád go dtí áit uaigneach ar leithligh. Agus chonaic mórán ag imeacht iad agus d’aithin siad iad, agus rith siad ann dá gcois as na cathracha uile agus bhain siad an áit amach rompu.

Ag teacht i dtír dó chonaic sé slua mór, agus ghlac sé trua dóibh mar go raibh siad mar a bheadh caoirigh gan aoire, agus thosaigh sé ag muineadh mórán nithe dóibh.

© Cumann na Sagart 2020