Léachtaí an Aifrinn, 8 Deireadh Fómhajir 2017 | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

AN CHÉAD LÉACHT       

Sliocht as leabhar Íseáia     5:1-7
Óir, fíonghort Thiarna na slua, is é teaghlach Iosrael é.

Canaim thar ceann mo chara duan a ghrá dá fhíonghort.
Bhí fíonghort ag mo chara
ar chnocán torthúil.
Rinne sé a romhar agus a ghlanadh ó chlocha,
agus chuir sé togha na bhfíniúnacha ann,
thóg sé túr faire ina lár,
agus thochail cantaoir ann leis.

Agus bhí sé ag dréim le caora fíona uaidh,
ach thug sé fiachaora dó.

Agus anois, a phobal Iarúsailéim agus a mhuintir Iúdá,
tugaigí breithiúnas
idir mé féin agus an fíonghort seo liom.
Cad a d’fhéadfainn a dhéanamh ar son m’fhíonghoirt
nach bhfuil déanta agam?
Bhí mé ag dréim le caora fíona.
Cén fáth na fiachaora amháin?
Tá, cuirfidh mé in iúl daoibh anois
cad tá mé chun a dhéanamh le m’fhíonghort:
an claí a bhaint as chun go mbeidh sé ina fhéarach,
an balla a leagan chun go satlófar air.
Déanfar slad air, agus beidh sé gan bearradh gan saothrú,
agus sceacha agus driseacha ag fás air. Crosfaidh mé ar na néalta
an fhearthainn a fhearadh air.

Óir, fíonghort Thiarna na slua,
is é teaghlach Iosrael é,
agus is iad muintir Iúdá an planda is rogha leis ann.
Bhí sé ag dréim le riar ceart agus seo fuilbheart,
le fíréantacht agus seo caoi léanmhar.

An Briathar Dé.  

Salm le Freagra                    Sm 79
Freagra                                    Fíonghort an Tiarna, is é teaglach Isráél é.

1. Thug tú fíniúin amach as an Éigipt;
dhíbir tú na ciníocha agus chuir tú í.
Shín sí a craobhacha go dtí an mhuir
agus a bachlóga go dtí an Abhainn.                                 
Freagra

2. Cad chuige ar mhill tú a ballaí
chun go stoitheadh gach duine a ghabhann thar bráid í ?
Creachann torc fiáin na coille í
alpann beithígh an machaire í.                                          
Freagra

3. Cas ar ais, a Dhia na Slua.
Breathnaigh anuas ó neamh agus féach.
Tabhair cuairt ár an bhfíniúin a chuir tú féin.
Caomhnaigh an stoc a phlandaigh do dheaslámh féin. 
Freagra

4. Ní thréigfimid thú go brách ansin:
tabhair dúinn an bheatha agus mórfaimid d’ainm.
A Thiarna, a Dhia na Slua, cuir ar ais sinn.
Taispeáin do ghnúis ghrianmhar dúinn dár saoradh.    
Freagra

AN DARA LÉACHT             

Sliocht litir N.Pól chuig na Filipigh     4:6-9
Beidh Dia na síochána faraibh.

bhráithre, ná bígí imníoch faoi rud ar bith ach cibé ní atá in easnamh oraibh cuirigí in iúl do Dhia é le hurnaí agus guí agus buíochas buan. Agus sa tslí sin beidh síocháin Dé atá os cionn ár dtuisceana ag gardáil bhur gcroí agus bhur smaointe in Íosa Críost. Mar fhocal scoir, a bhráithre, bíodh bhur n-aire ar an rud fíor, ar an rud uasal, ar an rud cóir, ar an rud naofa, ar an rud measúil, ar an rud creidiúnach, ar an rud atá suáilceach inmholta. Má chuireann sibh i bhfeidhm an teagasc a mhúin mé daoibh agus a ghlac sibh uaim agus na nithe a chuala sibh nó a chonaic sibh mé a dhéanamh, beidh Dia na síochána faraibh.

An Briathar Dé.  

Alleluia Véarsa             Eo 15: 15

Alleluia, alleluia!
Sibhse mo chairde, a deir an Tiarna, ach thug mé cairde oraibh,
óir gach a gcuala ó m’Athair.
Alleluia!   
   

AN SOISCÉAL

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir N. Matha      21:33-43
mBainfear ríocht Dé díbhse agus go dtabharfar do phobal í a thabharfaidh uathu a toradh.

San am sin dúirt Íosa le huachtaráin ne sagart agus le seanóir an phobail:
“Éistigí le parabal eile: Bhí an fear tí seo ann a rinne fíonghort a phlandáil, fál a chur ina thimpeall, cantaoir a thochailt ann, agus túr a thógáil; chuir ar cíos ansin chun curadóirí é agus chuaigh ar an gcoigríoch. Nuair a bhí séasúr na dtorthaí ann, chuir sé a chuid seirbhíseach uaidh go dtí na curadóirí chun toradh an fhíonghoirt a fháil. Ach rug na curadóirí ar na seirbhísigh, thug siad bualadh do dhuine acu, mharaigh duine eile, chloch duine eile. Ansin chuir sé seirbhísigh eile uaidh ba líonmhaire ná iad siúd, ach ba é an cor céanna a thug siad dóibh sin. Sa deireadh, chuir sé chucu a mhac, mar dúirt sé leis féin: ‘Tabharfaidh siad ómós do mo mhac.’ Ach nuair a chonaic na curadóirí an mac, dúirt siad le chéile: ‘Is é seo an t-oidhre; seo, maraímis é, agus bíodh a oidhreacht againn féin,’ agus rug siad air, thiomáin siad amach as an bhfíonghort é agus mharaigh é. Dá bhrí sin, nuair a thiocfaidh máistir an fhíonghoirt, cad a dhéanfaidh sé leis na curadóirí úd?” Dúirt siad leis: “Tabharfaidh sé drochíde do na daoine mallaithe sin agus cuirfidh an fíonghort ar cíos chun curadóirí eile a thabharfaidh na torthaí dó ina séasúr féin.”

Dúirt Íosa leo: “Nár léigh sibh riamh sna scrioptúir:

‘ An chloch dár dhiúltaigh na saoir,
rinneadh di ceann an chúinne;
obair an Tiarna é seo
agus is iontach inár súile é’?

“Sin an fáth a ndeirim libh go mbainfear ríocht Dé díbhse agus go dtabharfar do phobal í a thabharfaidh uathu a toradh.

An Soiscéal Dé

© Cumann na Sagart 2020