Léachtaí an Aifrinn 27 Meán Fómhair 2020

AN CHÉAD LÉACHT          

Sliocht as leabhar Ezícéal         18:25-28
Má thréigeann an drochdhuine a pheaca, mairfidh sé go deimhin.

Seo mar a deir an Tiarna: “Deir tusa: ‘Ní cóir iad gníomhartha an Tiarna.’ Éistigí liom, a mhuintir Iosrael; nach cóir iad mo ghníomhartha? Nach iad bhur ngníomhartha féin atá míchóir? Má thréigeann an fíréan a fhíréantacht agus peacú, éagfaidh sé dá bharr; éagfaidh sé de bharr an oilc atá déanta aige. Arís, má thréigeann an drochdhuine a pheacaí agus déanamh mar is ceart agus mar is cóir, tabharfaidh sé a bheatha slán. De bhrí gur mhachnaigh sé agus gur thréig sé a pheacaí go léir mairfidh sé go deimhin; ní bhfaighidh sé bás.

An Briathar Dé.  

Salm le Freagra                 Sm 24 
Freagra                                 Cuimhnigh ar do thrócaire, a Thiarna.

I. Taispeáin do shlite dom, a Thiarna,
agus teagasc dom do rianta.
Treoraigh mé i d’fhírinne agus teagasc mé,
óir is tusa, a Dhia, mo Shlánaitheoir.            
    Freagra

2. Ortsa a bhím ag feitheamh ar feadh an lae,
mar gheall ar dó chineáltas, a Thiarna.
Cuimhnigh ar do thrócaire, a Thiarna,
agus ar do bhuanghrá atá ann ó na cianta.
Ná cuimhnigh ar chionta m’óige,
ach amháin ar do bhuanghrá féin.                      
Freagra

3. Is maith is is díreach é an Tiarna.
Uime sin múineann sé an tslí do na peacaigh.
Díríonn sé an fear umhal san fhíréantacht;
múineann sé a shlí don fhear umhal                 
 Freagra

AN DARA LÉACHT

Sliocht litir N.Pól chuig na Filipigh   2:1-11
Bígí ar aon mheon le hÍosa Críost.

A bhráithre, más fiú aon ní an sólás a fhaigheann sibh i gCríost, más fiú aon ní an  spreagadh a thagann ón ngrá, más fiú aon ní bhur gcumann leis an Spiorad, má tá  cion nó trua ar bith ionaibh, cuirigí barr ar mo chuid áthais trí bheith ar aon aigne le chéile, ar aon ghrá, ar aon toil agus ar aon aigne. Ná déanaigí aon ní le teann iomaíochta ná le teann gaisce, ach sibh á mheas go huiríseal gur fearr daoine eile ná sibh féin. Ná bíodh aon duine agaibh ag cuimhneamh ar a leas féin amháin ach ar leas na gcomharsana chomh maith. Bígí ar aon mheon le hÍosa Críost:

An té úd a bhí i riocht Dé ó dhúchas,
níorbh éadáil leis bheith ar chomhchéim le Dia,
Ach lom sé é féin.
Agus chuir áir riocht an sclábha

agus tháinig chun bheith ina dhuine mar chách eile.
Agus ar theacht ann dó i gcló daonna,
d’ísligh sé é féin
agus bhí umhal go bás –
go bás na croise féin.
Sin é an fáth ar ardaigh Dia thar na bearta é
agus bhronn air an t-ainm úd atá os cionn gach ainm,
i dtreo nuair a luafaí ainm Íosa
go gcromfadh glúin gach neach
dá bhfuil ar neamh agus ar talamh agus in ifreann
agus go ndearbhódh gach teanga,
in ómós do Dhia an tAthair,
gurb é Íosa Críost an Tiarna.
An Briathar Dé.

___________________

Malairt DARA LÉACHT

Sliocht litir N.Pól chuig na Filipigh   2:1-11
Bígí ar aon mheon le hÍosa Críost.

A bhráithre, más fiú aon ní an sólás a fhaigheann sibh i gCríost, más fiú aon ní an  spreagadh a thagann ón ngrá, más fiú aon ní bhur gcumann leis an Spiorad, má tá  cion nó trua ar bith ionaibh, cuirigí barr ar mo chuid áthais trí bheith ar aon aigne le chéile, ar aon ghrá, ar aon toil agus ar aon aigne. Ná déanaigí aon ní le teann iomaíochta ná le teann gaisce, ach sibh á mheas go huiríseal gur fearr daoine eile ná sibh féin. Ná bíodh aon duine agaibh ag cuimhneamh ar a leas féin amháin ach ar leas na gcomharsana chomh maith. Bígí ar aon mheon le hÍosa Críost:

An Briathar Dé.  

Alleluia Véarsa             Eo 10: 27
Alleluia, alleluia!
Éisteann mo chaoirigh le mo ghlór,a deir the Tiarna
agus aithním iad, agus leanann siad mé.
Alleluia!   
   

AN SOISCÉAL:               

 Sliocht as an Soiscéal naofa de réir N. Matha       21:28-32
Tháinig aiféala air agus chuaigh se. tá tosach ag na poibleacánaigh agus ag na striapacha oraibhse isteach i ríocht Dé.

San am sin dúirt Íosa le huachtaráin ne sagart agus le seanóir an phobail: “bhur mbarúil air seo: Bhí beirt mhac ag duine. D’agaill sé duine acu ar dtús: ‘A mhic,’ ar seisean, ‘téighse inniu ag obair san fhíonghort.’ D’fhreagair sé é: ‘Tá go maith, a dhuine uasail,’ ar seisean; ach ní dheachaigh. D’agaill sé an dara duine ar an gcuma chéanna, agus b’é a fhreagra seo: ‘Ní dhéanfaidh mé,’ ar seisean; ach ina dhiaidh sin tháinig aiféala air agus chuaigh. Cé acu den bheirt a rinne toil a athar?” “An dara duine,” ar siad. Dúirt Íosa leo: “Deirim libh go fírinneach, tá tosach ag na poibleacánaigh agus ag na striapacha oraibhse isteach i ríocht Dé. Óir tháinig Eoin chugaibh ar shlí na fíréantachta agus níor chreid sibh ann; na poibleacánaigh, áfach, agus na striapacha, chreid siad ann; agus cé go bhfaca sibhse é sin, níor bhuail an t aiféala mall féin sibh chun go gcreidfeadh sibh ann.”

An Soiscéal Dé.

© Cumann na Sagart 2020