Léachtaí an Aifrinn, 20 Eanáir 2019

AN CHÉAD LÉACHT       

Sliocht as Leabhar Fáidh  Ísáia        62:1-5
Mar is cúis ghairdis a chéile don fhear nuaphósta, beidh tú féin i do chúis ghairdis ag do Dhia.

Ar mhaithe le Síón ní fhanfaidh mé i mo thost,agus mar gheall ar Iarúsailéim ní mian liom bheith socair,nó go dté a fíréantacht amach mar an maidneachanagus a slánú mar bheadh lóchrann ag lonrú.

Is ann a fheicfidh na ciníocha d’fhíréantacht

agus na ríthe uile do ghlóir;

agus tabharfar ainm nua ort,

ainm a fhógróidh béal an Tiarna féin.

Beidh tú i do choróin taibhseach i láimh an Tiarna,i do cheannbheart ríoga ar bhois do Dhé.

Ní déarfaidh siad Uaigneach leat feasta,ná ní ghairfear Fásach do do dhúiche.Ach is é ainm a bheidh ort féin “Bean mo rúin”agus “an Céile” a bheidh ar do dhúiche.Óir lig an Tiarna a rún leatagus gheobhaidh do dhúiche é mar chéile.

Díreach mar a phósann ógfhear cailín,is é an Saor féin a phósfaidh thusa;agus mar is cúis ghairdis a chéile don fhear nuaphósta,beidh tú féin i do chúis ghairdis ag do Dhia.

Briathar Dé. 


Salm le Freagra               
Sm 95
Freagra                              Fógragí éachtaí an Tiarna do na náisiúin uile.

1. Canaigí amhrán nua don Tiarna;
Canaigí don Tiarna, a thalamh go léir.
Canaigí don Tiarna agus molaigí a ainm.                      
Freagra  

2. Fógraígí a shlánú ó lá go lá.
insígí a ghlóir i measc na gciníocha
agus a éachtaí do na náisiúin uile.                                  
Freagra

3. Luaigí leis an Tiarna, a chlanna na gciníocha,
luaigí leis an Tiarna clú agus cumhacht,
luaigí leis an Tiarna glóir a ainm.                                   
Freagra

4. Tugaigí adhradh don Tiarna ina theampall.
Bí ar crith ina láthair, a thalamh.
Fógraígí do na ciníocha: ‘Tá an Tiarna ina Rí’
Tabharfaidh sé breith chóir chothrom ar na daoine. 
Freagra

DARA LÉACHT     

Sliocht as céad Litir Naomh Pól chuig na Coirintigh        12:4-11
Tá tíolacthaí difriúla ann ach an t-aon Spiorad amháin

bhráithre, tá tíolacthaí difriúla ann ach an t-aon Spiorad amháin; tá feidhmeannais difriúla ann ach an t-aon Tiarna amháin; agus tá oibreacha difriúla ann ach is é an Dia céanna a bhíonn á n-oibriú go léir in gach ceann riamh acu. An léiriú a dhéantar ar an Spiorad in gach duine ar leith, is chun tairbhe an phobail mhóir é. Mar shampla faigheann duine amháin labhairt go heagnaí ón Spiorad agus faigheann duine eile labhairt go feasach ón Spiorad céanna. Faigheann duine eile creideamh tríd an Spiorad céanna, agus duine eile buanna leighis tríd an aon Spiorad. Faigheann duine eile cumas míorúiltí agus duine eile fós bua na tairngreachta agus duine eile arís na spioraid a aithint ó chéile. Bíonn teangacha éagsúla ag duine amháin agus míniú teangacha ag duine eile. Ach is é an Spiorad ceanann céanna a bhíonn ag oibriú sna tíolacthaí seo uile agus é ag dáil ar gachm duine faoi leith de réir mar is áil leis féin.

Briathar Dé.  

Alleluia Véarsa         Eo 17: 17
Alleluia, alleluia. !Is fírinne do bhriathar.Déan sinn a naomhú san fhírinne.Alleluia!

SOISCÉAL        

Siocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh  Eoin       2:1-11
Rinne Íosa an chéad cheann sin dá chomharthaí i gCána sa Ghailíl


San am sin bhí pósadh i gCána sa Ghailíl agus bhí máthair Íosa ann. Fuair Íosa cuireadh chun an phósta freisin, agus a dheisceabail. Chuaigh den fhíon agus dúirt a mháthair le Íosa: “Níl aon fhíon acu.” Dúirt Íosa léi: “Cad ab áil leat díom, a bhean? Níl m’uairse tagtha fós.” Dúirt a mháthair leis an lucht freastail: “Déanaigí cibé ní a déarfaidh sé libh.” Bhí sé soithí cloiche ansiúd le haghaidh íonghlanadh de réir nós na nGiúdach; choinneoidís a dó nó a trí de mheadair an ceann. Dúirt Íosa leo: “Líonaigí na soithí suas le huisce.”Agus líon siad go béal iad. Dúirt sé leo: “Tarraingígí as feasta agus beirigí go dtí máistir na fleá é.” Rug siad, agus nuair a bhlais máistir na fleá an t-uisce ina fhíon, agus gan a fhios aige cár tháinig sé as (bhí a fhios, áfach, ag an lucht freastail a tharraing an t-uisce) ghlaoigh an máistir ar an bhfear nuaphósta, agus dúirt leis: “Cuireann gach duine an fíon maith ar an gclár ar dtús agus nuair a bhíonn siad ar meisce, an dara grád. Ach choinnigh tusa an fíon maith go dtí anois.”

Rinne Íosa an chéad cheann sin dá chomharthaí i gCána sa Ghailíl, agus thaispeáin sé a ghlóir agus chreid a dheisceabail ann. Ansin chuaigh sé síos go Cafarnáum, é féin agus a mháthair agus a bhráithre agus a dheisceabail agus d’fhan siad ann beagán laethanta.

Soiscéal Dé

© Cumann na Sagart 2020