Léachtaí an Aifrinn, 13 Samhain 2016 | Baile | Cumann na Sagart | Baile | Cumann na Sagart

An Chéad Léacht:        Slíocht as leabhar Malaci — 3:19-20
Soilseoidh grian na ffréantachta oraibh.

Féach, tá an lá ag teacht, agus é ar dearglasadh mar fhoirnéis, a mbeidh na scigirí uile agus lucht déanta an oilc go léir mar choinleach, agus ídeoidh an lá atá le teacht iad sa chaoi nach bhfágfaidh sé fréamh ná craobh acu, a deir Tiarna na Slua.

Ach, maidir libhse, a thugann ómós do m’ainm, éireoidh oraibh grian na fíréantachta, bhfuil íocshláinte ina gathanna aici.

Salm le freagra:           Sm 97
Freagra :                         
Tá an Tiarna ag teacht  a rialú na náisiún go cothrom.

I. Canaigí sailm don Tiarna leis an gcruit   agus le fuaim na cláirsí.   Tugaigí gárthale fuaim stoic is adhairce    don Tiarna, ár Rí.                                              Freagra

2. Bíodh an fharraige agus a bhfuil inti ag búirthí     an domhan agus a maireann ann.    Bíodh na haibhneacha ag bualadh a mbos;     déanadh na sléibhte gairdeas    i bhfianaise an Tiarna atá ag teacht    a rialú na cruinne.                                            Freagra

3. Déanfaidh sé an domhan a rialú go cóir    agus na náisiúin go cothrom.                         Freagra

An Dara Léacht:          Slíocht as dara litir N. P0l chuig na Teasalónaigh : 3:7-12
An té nach bhfuil fonn oibre air, ná caitheadh sé bia ach oiread.

A bhráithre, tá a fhios agaibh féin cad atá agaibh le déanamh chun aithris a dhéanamh orainne. Ní raibh aon díomhaointeas orainne fad a bhíomar in bhur measc, ná níor ghlacamar cothú in aisce ó dhuine ar bith. Is amhlaidh a bhímis ag obair le dua agus saothar, de lá is d’oíche, ar shlí nach mbeimis inár muirín ar dhuine ar bith agaibh. Ní hé nach bhfuilimid i dteideal ár gcoda ach d’fhonn sampla a thabhairt daoibhse chun go leanfadh sibh ár lorg.

Go deimhin nuair a bhíomar in bhur measc, seo é an foláireamh a thugaimis daoibh: “An té nach bhfuil fonn oibre air, ná caitheadh sé bia ach oiread.” Tá sé á chloisteáil againn go bhfuil daoine áirithe oraibh a chaitheann a saol go díomhaoin, gan aon ní acu á dhéanamh ach a ladar a chur i ngnó daoine eile. Táimid ag tabhairt foláirimh dá leithéidí sin agus ag moladh dóibh in ainm an Tiarna Íosa Críost, bheith ag obair go ciúin dóibh féin agus a gcuid bia féin a ithe.

Alleluia Véarsa             Lc  21: 36   
Alleluia, alleluia! Bígí gach uile thráth do bhur bhfaire féin agus ag guí chun go mbeadh sibh ag seasamh díreach os comhair Mhac an Duine.” Alleluia!

An Soiscéal:                    Sliocht as an Soiscéal naofa de réir N. Lúcás :21:5-19
Is le bhur mbuanseasamh a ghnóthóidh sibh bhur n-anamacha.

S

an am sin nuair a bhí daoine áirithe á rá mar gheall ar an Teampall go raibh sé maisithe le clocha breátha agus le tíolaicí dúthrachta, dúirt Íosa: “A bhfuil le feiceáil ansin agaibh – tiocfaidh na laethanta nach bhfágfar cloch ar mhuin cloiche nach leagfar anuas.” D’fhiafraigh siad de ansin: “Más ea, a Mháistir, cén uair a thitfidh an méid sin amach, agus cad is comhartha ar na nithe sin a bheith ag teacht?”

Dúirt sé: “Bígí aireach agus ná cuirtear amú sibh; óir tiocfaidh mórán i m’ainmse ag rá: ‘Is mise é’; agus: ‘Tá an t-am in achmaireacht.’ Ná téigí ina ndiaidh. Nuair a chluinfidh sibh caint ar chogaí agus ar cheannaircí, ná glacaigí scéin, óir ní foláir na nithe sin a theacht ar dtús, ach ní bheidh an deireadh ann chomh luath sin.” Dúirt sé leo ansin: “Éireoidh náisiún in aghaidh náisiúin agus ríocht in aghaidhríochta. Beidh maidhmeanna móra talún ann, agus gortaí agus plánna anseo is ansiúd; beidh tuartha uafáis ann agus comharthaí móra ón spéir.

Ach roimh an méid sin uile, leagfar lámh oraibh agus géarleanfar sibh, tabharfar ar láimh sibh do na sionagóga agus do na príosúin, seolfar i láthair ríthe agus gobharnóirí sibh mar gheall ar m’ainmse. Is é a thiocfaidh as sin daoibh, go bhféadfaidh sibh fianaise a thabhairt. Dá bhrí sin, bíodh sé de rún agaibh gan ullmhú roimh ré chun bhur gcosanta, óir tabharfaidh mise urlabhra daoibh agus eagna nach bhféadfaidh bhur gcúisitheoirí uile cur ina haghaidh ná a bhréagnú. Tabharfar ar láimh sibh ag bhur dtuismitheoirí féin, fiú amháin, ag bhur ndeartháireacha, ag bhur ngaolta, ag bhur gcairde, agus básófar cuid agaibh, agus beidh fuath ag cách daoibh mar gheall ar m’ainmse; ach ribe de ghruaig bhur gcinn ní mhillfear. Is le bhur mbuanseasamh a ghnóthóidh sibh bhur n-anamacha.

© Cumann na Sagart 2020