Léachtaí an Aifrinn, Domhnach na Cincise, 31 Bealtaine 2020

Domhnach Cincise

 

CÉAD LÉACHT

Sliocht as  Leabhar  Gníomhartha na nAspal
        2:1-11
Líonadh iad go léir den Spiorad Naomh agus thosaigh siad ag labhairt.


Nuair a tháinig Lá Cincíse bhí siad go léir le chéile ar aon láthair. Agus de phreib tháinig glor ón spéir mar a bheadh séideán gaoithe móire agus líon sé an teach ar fadina raibh siad ina suí. Agus chonacthas dóibh mar bheadh teangacha tine ag scaradh ó chéile nó gur shuigh an tine ar gach duine acu; agus líonadh iad go léir den Spiorad Naomh agus thosaigh siad ag labhairt i dteangacha difriúla de réir mar thug an Spiorad urlabhra dóibh.

Bhí Giúdaigh dhiaganta ó gach cine faoin spéir ag cur fúthu in Iarúsailéim agus nuair a chualathas an glor úd chruinnigh an slua agus iad ar mearbhall de bhrí gur chuala gach duine a theanga féin á labhairt acu san. Bhí ionadh agus alltacht orthu: “Féach,” ar siad, “nach Gailíligh iad seo go léir atá ag caint? Conas a tharlaíonn go gcloiseann gach duine againne iad ag labhairt inár dteanga dhúchais féin? Táimid Pairtigh ann agus Méidigh agus Eilimítigh, áitritheoirí na Measpatáime agus Iúdáia agus Chapadóise, agus Phontais agus na hÁise, Frigia agus Paimfíle, áitritheoirí na hÉigipte agus chríocha na Libia thart faoi Chuiréiné, cuairteoirí ón Róimh idir Ghiúdaigh agus iompaithigh, Créitigh agus Arabaigh, agus cloisimid iad seo ag cur síos in ár dteangacha féin ar éachtaí Dé.”

Briathar Dé.

Salm le Freagra        Sm 103:1, 24, 29-31, 34

Freagra                       Cuir amach uait do Spiorad, a Thiarna,
agus dean agaidh na talún a athnuachan.


Malairt Freagra       Alleluia!

1. Tabhair moladh don Tiarna, a anam liom!
A Thiarna Dia, is rómhor thú go dearfa.
tá t’u éadaithe i maorgacht agus maise,
tá tú gléasta le solas mar le fallaing                Freagra

2. Nach lionmhar iad d’oibreacha, a Thiarna!
Rinne tú gach aon ní le heagna
Tá an chruinne lán da bhfuil déanta agat.
Tabhair moladh don Tiarna, a anam liom!    Freagra

3. Bíonn siad siúd go léir ag brath ort
chun iad a bheathú in am is a dtráth.
Cruinníon siad le chéile a dtugann tú dóibh:
leathann tú do lámh agus liontar iad.             Freagra

4. Má bhaineann tú an anáil díobh, éagann siad
agus casann siad ar an luaithreach arís.
Nuair a chuireann tú do spiorad uait, cruthaítear iad,
agus athnuann tú aghaidh na talún.             Freagra


DARA LÉACHT      

Sliocht as céad Litir Naomh Pól chuig na Rómhánaigh         8:8-17
Mar an mhuintir a mbíonn Spiorad Dé á dtreorú is clann ag Dia iad.


Na daoine, atá faoi réir na colainne ní féidir dóibh Dia a shásamh.  Ní faoi réir na colainne atá sibhse, áfach, ach faoi réir an Spioraid más rud é go bhfuil Spiorad Dé lonnaithe ionaibh. Má tá duine gan Spiorad Chríost aige ní le Críost é.  Ach má tá Críost ionaibh, más marbh féin bhur gcorp de bharr an pheaca, is beo bhur spiorad de bharr na fíréantachta.  Go deimhin má bhíonn Spiorad an té a thóg Críost ó mhairbh lonnaithe ionaibh, déanfaidh an té sin a thóg Críost ó mhairbh bhur gcorp básmhar a bheoú trína Spiorad atá lonnaithe ionaibh.

Ar an ábhar sin, a bhráithre, níl aon cheangal ag an gcolainn orainn go mairfimis dá réir.  Más faoi réir na colainne a mhaireann sibh tá an bás i ndán daoibh; ach má bhásaíonn sibh gníomhartha na colainne le cúnamh an Spioraid, mairfidh sibh beo.

Mar an mhuintir a mbíonn Spiorad Dé á dtreorú is clann ag Dia iad.  Óir, an spiorad a fuair sibh ní spiorad na daoirse é chun eagla a chur oraibh athuair ach spiorad na clainne trína nglaoimid “Abba! Athair.”  Dearbhaíonn an Spiorad féin dár spioradna gur clann Dé sinn;  agus, más clann sinn, is oidhrí sinn chomh maith, oidhrí Dé agus comhoidhrí le Críost, ós rud é go bhfuilimid páirteach leis ina pháis, le hionchas a bheith páirteach leis ina ghlóir chomh maith.

Briathar Dé.

ROSC

Tar-sa chugainn, a Naomh Spioraid,
fear anuas ó na flaitheasa
léas do sholais mharthanaigh.

Tar, a Dhíon na n-easpaitheach,
tar, a Bhronntóir tabhartas,
tar, a Sholais croítheacha.

Só1ásai ró-charthanach,
aoi sámh cneasta an anama,
fionnuaire álainn thaitneamhach.

Sos i measc ár ndeacrachtaí,
fuarthán sóúil i ngreadaithe,
só1ás i ngol is i gcathuithe.

A lasair aoibhinn bheannaithe,
líon is soillsigh croítheacha
na bhfírean mbocht n-anbhann.

Gan do ehumhaeht is d’fhearta-sa
níl ní ar bith in ár bpearsana,
ní ar bith níl gan pheaca ionainn.

Nigh a bhfuil salach ionainn,
an méid is tur dínn, cneasaighse,
tabhair leigheas dúinn in ár gcneasnaitheacht

Cuir i mboige ár gerapaitheacht,
a bhfuil fuar dínn, cneasaighse,
a bhfuil earn dínn, ceartaighse.

Do d’fhíréana tabhairsé,
is go bhfuil a seasamh ort,
seoid do sheaeht naomhthabhartas.

Tabhair luach saothair maitheasa,
tabhair bás faoi mhaise dóibh,
tabhair aoibh neas parthais.
Amen. Alleluia!

Alleluia Vearsa
Alleluia, alleluia!
Tar chugainn, a Naomh Spioraid, lion croíthe na gCríostaithe,
agus adhain iontu lasair do ghrá.
Alleluia!


SOISCÉAL

Sliocht as Soiscéal naofa de réir Naomh Eoin      14:15-16, 23-26
Cuirfidh an Spiorad Naomh i gcuimhne daoibh, ar inis mise daoibh
.

San am sin dúirt Íosa lena dheisceabail

Má tá grá agaibh dom, coinneoidh sibh m’aitheanta.
Agus iarrfaidh mé ar m’Athair é,
agus tabharfaidh sé Abhcóide eile daoibh
chun fanacht faraibh go deo

“Má bhíonn grá ag duine dom,” ar sé leis, “coinneoidh sé mo bhriathar,
agus beidh grá ag m’Athair dó,
agus tiocfaimid chuige, agus déanfaimid cónaí mar aon leis.
An té nach mbíonn grá aige dom, ní choinníonn sé mo bhriathra.
Ach an briathar a chluineann sibh, ní liom féin é,
ach leis an Athair a chuir uaidh mé.
Tá an méid sin inste agam daoibh, fad a bhí mé ag fanacht agaibh,
ach an tAbhcóide, an Spiorad Naomh, a chuirfidh an tAthair uaidh i m’ainmse,
múinfidh seisean an uile ní daoibh,
agus cuirfidh sé i gcuimhne daoibh, ar inis mise daoibh.

Soiscéal Dé

© Cumann na Sagart 2020